Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европрограми Европрограми
  Европроект Цели
  Европроект Условия
  Европроект Услуги за бизнеса
  Европроект Услуги за Общините
  Европроект Нови услуги
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България
BUSINESS SUPPORT CENTER NEST AGENCY
BSC - NEST Agency

ЕВРОФОНДОВЕ

В този раздел ще намерите обобщена информация за оперативните и други европейски програми, по които може да получите безвъзмездно финансиране за вашите проектни идеи, както и за налични възможности за кредитиране на вашия проект.

Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика"


Програмата подкрепа действия, повишаващи ефективността на предприятията и помагащи за развитие на бизнес средата, подобряващи достъпа до финансиране, развиващи икономика, основана на знанието и иновационните дейности. Бенефициентите на програмата.... още

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОП “Развитие на човешките ресурси” финансира проекти, водещи до придобиване на нови знания и умения, повишаване на квали-фикацията и заетостта, осигуряващи равенство на възможностите и насърчаващи развитието на социална икономика. Средствата по та-зи ... още

Оперативна програма "Регионално развитие"

Програмата подкрепя мерки за възстановяване и обновление на градовете, развитието на туризма, разработване на местни и регионални транспортни схеми и подпомагане на интегрирани инициативи за регионално и местно развитие. Средствата по тази програма ...още

Оперативна програма „Административен капацитет”

Програмата подкрепя мерки за укрепване на административния капацитет на всички нива – централно, регионално и местно. Целта е да се подпомогне ефективното функциониране на администрацията, което ще доведе до подобряване на качеството на предлаганите... още

Оперативна програма „Околна среда"

Това е втората по размер на финансиране програма. Средствата ще бъдат разпределяни за проекти, които са свързани с изграждане на необходимата инфраструктура за питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие....още

Оперативна програма за развитие на отрасъла на рибарството в България

Програма "Рибарство" 2007—2013 г. има за цел да обедини предварителните условия, необходими за постигането на динамичен жизнен отрасъл на рибарство и аквакултура, който е в хармония с природата и отговаря на търсенето на потребителите и хранителната... още

Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони е наследник на програма САПАРД. По нея се предоставя безвъзмездна финансова помощ в областта на земеделието, преработвателната промишленост и горското стопанство.

Средствата по програмата се осигуряват от Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" Програмата подкрепа действия, повишаващи ефективността на предприятията и помагащи за развитие на бизнес средата, подобряващи достъпа до финансиране, развиващи икономика, основана на знанието и иновационните дейности. Бенефициентите на програмата.... още