Начало
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Пририотетна ос 1
  Пририотетна ос 2
  Пририотетна ос 3
  Пририотетна ос 4
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България

ЕВРОФОНДОВЕ

Оперативна програма „Административен капацитет”

„Административен капацитет” ОП “Административен капацитет” 2007-2013 г.: подкрепя мерки за укрепване на административния капацитет на всички нива – централно, регионално и местно. Целта е да се подпомогне ефективното функциониране на администрацията, което ще доведе до подобряване на качеството на предлаганите услуги на гражданите и бизнеса. Средствата по програмата са от ЕСФ.

Приоритети – Добро управление; Управление на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество; Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление.

Потенциални бенефициенти – Структурите на държавната администрация на всички нива, органите на съдебната власт и структурите на гражданското общество.

Общ бюджет на ОПАК: 0,153 млрд. евро.

Териториален обхват: държавната администрация в цялата страна.

Управляващ орган – Дирекция „Управление на проекти и програми", Министерство на държавната администрация и административната реформа www.mdaar.government.bg