Начало
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Пририотетна ос 1
  Пририотетна ос 2
  Пририотетна ос 3
  Пририотетна ос 4
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България

ЕВРОФОНДОВЕ

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОП “Регионално развитие” подкрепя мерки за възстановяване и обновление на градовете, развитието на туризма, разработване на местни и регионални транспортни схеми и подпомагане на интегрирани инициативи за регионално и местно развитие. Средствата по тази програма са от ЕФРР.

Цели: подобряване на качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

Приоритети – Устойчиво и интегрирано градско развитие; Регионална и местна достъпност; Устойчиво развитие на туризма; Сътрудничество чрез създаване на регионални и местни мрежи и изграждане на капацитет.

Потенциални бенефициенти – Общини, общински компании, асоциации на общини, неправителствени организации с представителства на местните власти.

Общ бюджет: 2 141.90 млн. евро, от които 1 361.08 млн. евро средства от ЕФРР и 760.82 млн. евро национални средства.

Териториален обхват: определя се от общинското ниво в съответствие със списъка на общините подлежащи на NUTS класификация.

Управляващ орган – Дирекция „Програмиране на регионалното развитие" в Министерство на регионалното развитие www.mrrb.government.bg