Начало
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Пририотетна ос 1
  Пририотетна ос 2
  Пририотетна ос 3
  Пририотетна ос 4
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България

ЕВРОФОНДОВЕ

Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 г. е насочена за подкрепа на действия, повишаващи ефективността на предприятията и помагащи за развитие на бизнес средата, подобряващи достъпа до финансиране, развиващи икономика, основана на знанието и иновационните дейности. Бенефициентите на програмата могат да разчитат на финансиране от нея за укрепване на международните пазарни позиции на български икономически субекти. Средствата по програмата се осигуряват от ЕФРР.

Цел: развитие на динамична, конкурентноспособна на европейския и световния пазар българска икономика.

Приоритети – Развитие на икономика, базирана на знанието и на иновационните дейности; Повишаването на ефективността на предприятията и развитието на благоприятна бизнес среда; Финансови ресурси за развитието на предприятията; Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.

Потенциални бенефициенти – Малки и средни предприятия, големи предприятия, изследователски институти, университети, микрокредитни фондове или фондове за дялов капитал, организации, работещи в сферата на стандартизиране, сертифициране и изпитване

Общ бюджет на програмата: 1 027 411 771 евро, от които 873,5 млн. евро средства от ЕФРР и 154,112 млн. евро национални средства.

Обхват: изпълнява се на територията на цялата страна.
Управляващ орган - „Дирекция европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономи­ката и енергетиката. www.mee.government.bg