Начало
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Пририотетна ос 1
  Пририотетна ос 2
  Пририотетна ос 3
  Пририотетна ос 4
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България

ЕВРОФОНДОВЕ

Оперативна програма „Околна среда"

ОП „Околна среда” Това е втората по размер на финансиране про-грама. Средствата ще бъдат разпределяни за проекти, които са свързани с изграждане на необходимата инфраструктура за питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, опазване и възстановява-не на биологичното разнообразие. Тя, както и ОП „Транспорт”, ще получава финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Цели - подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и спомагане за развитието на екологичната инфраструктура.

Приоритети – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места. Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. Опазване и възстановяване на биоразнообразието.

Потенциални бенефициенти – Общински администрации, общински фирми, регионални асоциации, сдружения на общини, публични ВиК дружества.

Бюджет: 1,46 млрд. евро

Управляващ орган – Дирекция „Кохезионна политика за околната среда" в Министерство на околната среда и водите (www.moew.government.bg)