Начало
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Пририотетна ос 1
  Пририотетна ос 2
  Пририотетна ос 3
  Пририотетна ос 4
  Пририотетна ос 5
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България

ЕВРОФОНДОВЕ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 финансира проекти, водещи до придобиване на нови знания и умения, повишаване на квалификацията и заетостта, осигуряващи равенство на възможностите и насърчаващи развитието на социална икономика.

Средствата по тази програма са от ЕСФ.

Цел на програмата: подобряване на качеството на живот чрез достъп до качествено образование и учене през целия живот, предполагащо по-ефективно социално включване и повишаване на заетостта.

Приоритети – Насърчаването на създаване на нови работни места и развитие на пазара на труда; Повишаването на производителността и адаптивността на заетите; Подобряване на качеството на обучението в съответствие с потребностите на пазара; Подобряване на достъпа до образование и обучение; Социално включване и насърчаване на социалната икономика; Транснационално и междурегионално сътрудничество.

Потенциални бенефициенти – Образователни, обучителни и научни институции, центрове за професионално обучение, консултантски фирми, изследователски центрове, работодатели, браншови организации и институции на пазара на труда.

Общ бюджет на програмата: 1,214 млрд. евро, от които 1,032 млрд. евро са средства от Европейския социален фонд и 182 млн. евро – национално съфинансиране.

Териториален обхват: Програмата се изпълнява на територията на цялата страна.
Управляващ орган – „Дирекция европейски фондове", Министерство на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg