Начало
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
  Пририотетна ос 1
  Пририотетна ос 2
  Пририотетна ос 3
  Пририотетна ос 4
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България
BUSINESS SUPPORT CENTER NEST AGENCY
BSC - NEST Agency

ЕВРОФОНДОВЕ

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони е наследник на програма САПАРД. По нея се предоставя безвъзмездна финансова помощ в областта на земеделието, преработвателната промишленост и горското стопанство. Средствата по програмата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Направления за финансиране:

Ос 1
Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост
Ос 2
Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони
Ос 3
Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони
Ос 4
Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление.

Потенциални бенефициенти:

Фермери,ФЛ и ЮЛ, регистрирани земеделски производители;
Организации на производители
Образователни и обучителни организации
Сдружения на частни собственици на гори, сдружения за напояване
Микропредприятия в селски райони
НПО - за развитие на неземеделски продукти
Общини

Допустими разходи: закупуване на селскостопанска техника, технологично оборудване, машини, строеж на производствени и складови помещения. Ще бъдат подкрепяни проекти за подобряване на инфраструктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други неземеделски дейности в селските райони.

Общ бюджет: 3 233 млн. евро.
Териториален обхват:
всички селски общини на територията на Република България
Управляващ орган: Дирекция "Развитие на селските райони" при Министерство на земеделието и храните