Начало
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Пририотет 1
  Пририотет 2
  Пририотет 3
  Пририотет 4
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България

ЕВРОФОНДОВЕ

Оперативна програма за развитие на отрасъла на рибарството в България

Програма "Рибарство" 2007—2013 г. има за цел да обедини предварителните условия, необходими за постигането на динамичен жизнен отрасъл на рибарство и аквакултура, който е в хармония с природата и отговаря на търсенето на потребителите и хранителната промишленост.

Цели:

*
да осигури устойчиво развитие на отрасъла на рибарството,
*
да развие пазара на рибни продукти,
*
да подпомага устойчивото развитие на риболовните райони и подобри качеството на живот в тези райони,
*

да подпомага правилното изпълнение на Оперативната програма в рамките на Общата политика в областта на рибарството.

Направления за финансиране:

Приоритетна ос 1: Приспособяване капацитета на риболовния флот
Приоритетна ос 2:

Развитие на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга

Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес
Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на крайбрежните зони за риболов
Приоритетна ос 5:

Техническа помощ

Потенциални бенефициенти:
* Собственици на риболовни съдове, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА и за риболов във вътрешни водоеми.
* Рибари, асоциации на рибари, временно заети в рибарския сектор;
* Частни компании; публични и публично-частни компании;
* Научни организации; екологични организации;
* Национални, регионални и местни власти /общини/; други публични организации;
* Професионални, обществени и полуобществени организации в рибарския сектор, напр. организации на производителите, преработвателите и маркетингови организации;
* Търговци на едро; аукциони, пазари на едро и дребно;
*

Професионални училища и университети, свързани с рибарството.

Индикативен бюджет на програмата: 107 млн. евро.
Териториален обхват:
Програмата покрива цялата територия на България, обозначена като регион в рамките на целта за сближаване.
Управляващ орган:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и храните: http://www.nafa-bg.org/