Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европрограми Европрограми
  Европроект Цели
  Европроект Условия
  Европроект Услуги за бизнеса
  Европроект Услуги за Общините
  Европроект Нови услуги
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България
Eвропрограмите предоставят финансиране на фирми, които отговарят на следните условия:
Малки и средни фирми от всички стопански сектори,
Особено внимание се обръща на фирми, работещи в областта на хранително-вкусовата промишленост, производството на строителни материали, както и фирми, които се занимават с търговия или работят в сферата на услугите,
Изцяло с частен капитал и с български мажоритарен собственик или joint venture с партньор от ЕС;
Съществуват най-малко от две години от официалната регистрация;
Имат положителен годишен финансов резултат за последните две години;
 
Необходима информация и детайли за възлагане на предварително проучване и изготвяне на консултантски проект и консултантски бизнес план
1. Фирма и собственост(юридическа структура на фирмата и основни съдружници (акционери)).
2. Бизнес и управление (дефиниране на бизнеса) Кога е започнала работа фирмата,
  • Как е вървяла досега, история тенденции, насоки за развитие,
  • Текуща мисия и цели,
  • Управленски екип,
  • Ключови служители,
  • Структура,
  • Професионални съветници,
3. Прогнози за печалби и загуби
  • Прогнози за паричния поток
  • Прогноза за балансовия отчет
  • Анализ на нормалните приходи, Ключови коефициенти,
  • Предвиждания,
  • Анализ за неустойчивост
4. Необходимо финансиране,
  • Предназначение,
  • Необходимо ниво на финансиране, срокове и вид финансиране,
  • Споразумение за оферта/изплащане,
5. Пазари и конкуренция (пазарни възможности)
  • Пазарни тенденции и предвиждания,
  • Прогноза за продажбите,
  • Настоящи и бъдещи клиенти,
  • Анализ на конкуренцията,
6. Конкурентна бизнес стратегия
  • Планиране за непредвидени обстоятелства,
  • Пазарна стратегия,
  • Цени, ценово ниво, промоция, място,
  • Дистрибуторски канали,
7. Какво произвежда или какви услуги предоставя фирмата на българския пазар
  • Описание,
  • Качества и ползи
  • Сравнение с конкурентите,
  • Гаранции,
  • Обезщетения,
  • Патенти, изобретения, търговски марки и пр.
  • Източници за снабдяване.
8. Персонал
 
• Необходими хора, включително назначаване на нови или запазване на старите работни места
  • Застраховка.
9. Контролиране на фирмата
  • Финансови системи
  • Други системи,
  • Планове за действие.
10. Автобиографии на управленския екип
11. Заверен от одитор, баланс за последните две години
12. Детайлизирани прогнози,
13. Детайлизирани проучвания на продуктите, пазара, конкурентите и т.н.
14. Схема на организацията.
 
Това са само част от бизнес проектите, които могат да получат финансиране по програмите на Европейския съюз и Европейската комисия по пред присъединителните фондове за България. Всеки проект ще бъде разработен по начин, който най-добре отговаря на специфичните условия и нужди на конкретната фирма.