Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Инфоцентър Еврофондове и "ОП"
  Европрограми Европрограми
  Европроект Цели
  Европроект Условия
  Европроект Услуги за бизнеса
  Европроект Услуги за Общините
  Европроект Нови услуги
  Европроект ОП-Конкурентноспособност
  Европроект ОП-Развитие на човешките ресурси
  Европроект ОП-Регионално развитие
  Европроект ОП-Административен капацитет
  Европроект ОП-Околна среда
  Европроект ОП-Рибарство
  Европроект ОП-Развитие на селските райони
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Е в р о п е й с к и... п р о г р а м и
Европейски съюз
за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България

Агенция НЕСТ ООД предоставя:
• пълна информация за действащите програми в България за субсидиране на малкия и среден бизнес от пред присъединителните фондове на ЕС и други негови схеми, структури и програми,
• консултации по спецификата на Европейските програми и подпомагане, съгласно изискванията на различните страни от ЕС и кандидатките за ЕС,
• как се съставя бизнес план за развитие на фирмата Ви, която ще кандидатства пред Европейските институции,
• консултации по често допускани грешки при кандидатстване по Европейските програми,
• съпътстващо консултиране при реализация на проекти за български фирми,
• съпътстващо консултиране при реализация на проекти за съответния Европейски партньор,
• консултации за подбор на Европейска програма, най-подходяща за конкретната българска фирма, според проблемите, които тя трябва да решава,
• съдействие за конкретни бизнес и управленски решения,
• фактическа и техническа подготовка на пакета от документи за кандидатстване на българската фирма пред съответните наши и европейски институции в зависимост от изискванията на програмата.

Основни цели на Европейските програми са:
Да съдействат за растежа и подобряване конкурентно способността на малките и средни фирми посредством финансирането на:
- подпомагане развитието и внедряването на чуждестранния опит,
- подобряването на машинния парк и внедряването на опита на водещи компании от страните на Европейския съюз,
- развитието и усъвършенстването на уменията на местните фирми да бъдат конкурентноспособни на компаниите и ...фирмите от Европейския съюз
- маркетингово проучване,
- търсене на бизнес партньори и инвеститори,
- подбор, оценка и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване и технологии,
- подобряване организационната и управленска структура,
- изготвяне на бизнес планове,
- развитие и усъвършенстване на финансово-счетоводните и контролни системи,
- развитие и усъвършенстване на управленските информационни системи,
- подготовка за издаване на свидетелства за системи за контрол на качеството (ЕN-ISO и др.)
• Да предоставят информация за отделните проекти, със субсидия до 1 000 000 ЕURO за проект.

Това са само част от бизнес проектите, които могат да получат финансиране по програмите на Европейския съюз и Европейската комисия по пред присъединителните фондове за България. Всеки проект ще бъде разработен по начин, който най-добре отговаря на специфичните условия и нужди на конкретната фирма.

Програмите в България предоставят финансиране на фирми, които отговарят на следните условия:

• Малки и средни фирми от всички стопански сектори,
• Особено внимание се обръща на фирми, работещи в областта на хранително-вкусовата промишленост, ...производството на строителни материали, както и фирми, които се занимават с търговия или работят в сферата ...на услугите,
• Изцяло с частен капитал и с български мажоритарен собственик или joint venture с партньор от ЕС;
• Съществуват най-малко от две години от официалната регистрация в съда;
• Имат положителен годишен финансов резултат за последните две години;


Необходима информация и детайли за възлагане на предварително проучване и изготвяне на консултантски проект и консултантски бизнес план
1. Фирма и собственост(юридическа структура на фирмата и основни съдружници (акционери)).
2. Бизнес и управление (дефиниране на бизнеса) Кога е започнала работа фирмата,
• Как е вървяла досега, история тенденции, насоки за развитие,
• Текуща мисия и цели,
• Управленски екип,
• Ключови служители,
• Структура,
• Професионални съветници,
3. Прогнози за печалби и загуби
• Прогнози за паричния поток
• Прогноза за балансовия отчет
• Анализ на нормалните приходи, Ключови коефициенти,
• Предвиждания,
• Анализ за неустойчивост
4. Необходимо финансиране,
• Предназначение,
• Необходимо ниво на финансиране, срокове и вид финансиране,
• Споразумение за оферта/изплащане,
5. Пазари и конкуренция (пазарни възможности)
• Пазарни тенденции и предвиждания,
• Прогноза за продажбите,
• Настоящи и бъдещи клиенти,
• Анализ на конкуренцията,
6. Конкурентна бизнес стратегия
• Планиране за непредвидени обстоятелства,
• Пазарна стратегия,
• Цени, ценово ниво, промоция, място,
• Дистрибуторски канали,
7. Какво произвежда или какви услуги предоставя фирмата на българския пазар
• Описание,
• Качества и ползи
• Сравнение с конкурентите,
• Гаранции,
• Обезщетения,
• Патенти, изобретения, търговски марки и пр.
• Източници за снабдяване.
8. Персонал
• Необходими хора, включително назначаване на нови или запазване на старите работни места
• Застраховка.
9. Контролиране на фирмата
• Финансови системи
• Други системи,
• Планове за действие.
10. Автобиографии на управленския екип
11. Заверен от одитор, баланс за последните две години
12. Детайлизирани прогнози,
13. Детайлизирани проучвания на продуктите, пазара, конкурентите и т.н.
14. Схема на организацията.