Начало
Представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
  Смесени предприятия Joint Venture
  Развитие на човешкия ресурс HR-Development
  Кариери Кариери
  Панаири и изложби Панаири и изложби
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ
Смесени предприятия - Joint Ventures
Световната пазарна икономика и продиктуваният от нея курс към открито активно участие в днешната транс национална, глобална икономика налага да се търсят чужди производствени инвестиции за нашата страна. Те могат бързо и ефективно да подпомогнат решаването на структурните проблеми на нашата икономика, придобили особена острота на съвременния етап на развитие. Става въпрос за структурното и технологично обновяване, производствено преструктуриране и моделиране на мощностите, увеличаване на износа, излизане на нови пазари, промяната на управление на стопанските единици и пр. Практиката показва, че смесените предприятия с чужди фирми или техни филиали най-бързо и ефективно ускоряват процеса на изграждане на пазарни структури в българската икономика. Тук става въпрос за демонополизация на редица стопанска сфери, повишаване ролята на конкуренцията, утвърждаване на критериите на международния пазар във вътрешностопанската дейност. В световната пазарна икономика, смесеното предприемачество е закономерна форма на стопанска дейност. В България съществуват предпоставки за засилване на интереса на чуждите фирми за инвестиции като:
-
благоприятен законодателен и икономически режим за операциите на чуждите фирми,
- изградени мощности на сравнително добро технологично равнище,
- квалифицирана работна сила,
- наличие на производствен опит и научен потенциал и др.

Особено подходяща област за съвместно предприемаческо е нашата промишленост, което би създало един конкурентен сектор в българската икономика с експортна насоченост и би подпомогнало нейното преструктуриране съгласно изискванията на динамичния Европейски пазар. За целта е необходим активен мениджмънт, който да включва търсенето на подходящи партньори, разработването на съвместни проекти за инвестиции, реклама на условията за бизнес в България и т.н.


 
1. Същност и особености на смесените предприятия с чуждестранно участие (joint ventures - J.V.)
1.1. Създаването на смесено предприятие (J.V.) е надеждна форма на промишлено-търговско сътрудничество, което ще доведе нашата страна до постигане на изискванията на международните стандарти и пазари. През последните години се забелязват няколко важни елемента на развитие в тази област от гледна точка на законодателството, организационната структура и фирмите. Договорите за учредяване на J.V. е нужно да включват и клаузи за осъществяване на маркетинговата дейност, тъй като достъпът на съответните пазари е един от главните фактори, подтикващ фирмите да сключват договори за сътрудничество. Характерът на положенията, свързани с маркетинговата дейност, в значителна степен зависи от вида на договора за съвместно предприемачество или от видовете J. V..
Известни са четири типа смесени дружества:
-
лицензиране (лицензно производство),
- производствен контракт,
- мeниджъpcки контракт,
- съвместна собственост.
Лицензиране (лицензно производство).
Това е опростен начин на даден местен производител да навлезе на международния пазар. Българската фирма сключва споразумение с производител от чужбина, който й предоставя правото да използва производствения процес, търговската марка, патентите, търговската тайна или друго право срещу получаване на определен процент от продажбите (роялти). Лицензирането има потенциални недостатъци. Фирмата има ограничен контрол върху лицензианта. Ако последният се развива успешно, с големи печалби, когато контрактът приключи, може да се окаже, че фирмата лицензодател вече има нов конкурент. За да се избегнат тези опасности, трябва да се създадат взаимни преимущества и за фирмата, и за лицензианта. Ключът към това е да се развива интензивна иновационна дейност, така че лизензиантът да продължава да зависи от фирмата - производител.
Производствен контракт.
Това е контракт на наши производители с такива от чужда страна за производството на даден продукт. За чуждата фирма този контракт има следните рискове: ограничен контрол върху производствения процес и загуба на потенциални печалби от производството, От друга страна, той предоставя шанса на фирмата да започне партньорство или да закупи (бай-аут) местния производител.
Meниджъpcки кoнтpaкт
При него известна, с опит фирма предоставя мениджерското ноу-хау на друга фирма, която доставя капитала. Фирмата лицензодател извършва експорт на менъджерски услуги. Например "Хилтън" предоставя управление на хотелите по целия свят. Meниджерският контракт е метод с малък риск за навлизане на нов пазар. Чрез него се получава печалба още от началото. Споразумението е много привлекателно, ако фирмата, сключваща контракта, има възможност да закупи акции в управляваната от нея фирма малко по-късно.
Предприятие със съвместна собственост.
Това е форма за създаване на фирма свързана с чужд инвеститор, за развитие на местен бизнес, в който партньорите ще поделят собствеността и контрола. Фирмата може да зaкyпи aкции от местната фирма или двете страни могат да създадат нова стопанска единица - J .V. Нова единица може да бъде необходима поради икономически или политически причини. Фирмата може да няма достатъчни финансови, физически или мeниджерски ресурси, за да предприеме сама някакъв бизнес. Договорите за представяне на лицензи с тяхното пълно или частично изплащане с произвеждана продукция: предвиждат ясно разделяне на пазарите, като целта на българската фирма-партньор е да получи съответен достъп и до пазарите на чуждия партньор. Чуждата фирма може да запази изключителното право за продажба на някои свои предварително завоювани пазари. Договорът за съвместно производство и специализация предвиждат, като правило, строгото разделяне на пазарите на същите принципи, както и при съглашенията за предоставяне на лицензии. Подизпълнителят си запазва правото за доставка на определено количество от произвежданата продукция за вътрешния пазар. Международният партньор в повечето случаи си запазва изключителни права по отношение на своята запазена марка на всички пазари. При създаването на J .V. партньорите се договарят за разделянето на пазарите. Една примерна класификация на положенията за маркетинга по всички форми и видове J .V. може да включи:
Строго разделяне на пазарите.
В такива случаи нашата фирма би трябвало да си остави националния пазар, някои от бившите източноевропейски страни, на които, международния инвеститор все още няма установено трайно присъствие, както и в някои пазари на развиващите се страни (по договорка). .
Гъвкави съглашения за маркетинга.
Тези съглашения позволяват на партньорите да имат достъп до една част или на всички съществуващи пазари, на които се откриват възможност за продажби. Пазарите могат да се разделят с или без териториални ограничения.
Съдействие за организацията на маркетинга.
За да се избегне пълен контрол над вътрешната система за реализация от страна на западния партньор в съглашенията задължително трябва да се включат клаузи (или допълнителни съглашения) за маркетингова дейност, която трябва да се осъществи от нашата фирма на българския пазар. Създаването на реализационна инфраструктура е трудоемка и скъпоструваща дейност, за осъществяването на която е целесъобразно да се търси помощта на западния контрагент чрез включване на определени клаузи в договора за реализиране на съвместната продукция чрез търговската мрежа на западния партньор.
1. Съвместен маркетинг.
Тук освен усъвърствуване на собствените дистрибуторски мрежи се включва и създаване на смесена компания за реализация, която е подходящо да се установи на територията на западния партньор. Такава компания, например, може да има изключителни права за реализация на продукцията на пазарите на територията на ЕС, североамериканския пазар или азиатския пазар, за произвежданата продукция в нашата страна. Това са основните положения за Маркетинга и реализацията на съвместно произвежданата продукция в договорите за J.V. и други форми на промишлено сътрудничество. Има се предвид, че проектите за коопериране и изграждане на смесени предприятия се осъществяват на територията на България, чрез използване на капитал, техническа документация и лицензи на международния партньор, който в такъв случай може в голяма степен да определя условията на маркетинговата дейност, произтичаща от промишленото сътрудничество. Ето защо консултантите на Агенция НЕСТ проучат добре възможностите и намеренията на съответните фирми - потенциални партньори, за да могат да устояват и защитават интересите на своите клиенти, при създаването на смесени предприятия с международен партньор. Като се имат предвид конкретните проблеми, които биха могли да възникнат при осъществяването на маркетинга и продажбите на продуктите, резултат от съвместното производство:
1.
Предварително да се проучи политиката за ограничаване на вноса от България, провеждана от страните на ЕС чрез установяването на квоти, митнически тaкcи, тарифни и не тарифни , бариери, въвеждане на ограничителни административни процедури и т .н.
2. Решаване на проблема с пpoдyктовата структура (т.е. производство на изделия, които се търсят на международния пазар) и качеството, стандартите, срокове на доставки и т .н..
З. Предварително проучване на финансовото състояние на фирмите - партньори, тъй като те често пъти разполагат с наличен капитал, който не е достатъчен за изпълнението на техните задължения. Те се намират в зависимост от банките, различните финансови организации или от правителствени учреждения, което засилва финансовите проблеми на изграденото предприятие. Един от основните проблеми при осъществяване на J.V. с международен партньор е недостигът на ясна и пълна информация за конкретните намерения на фирмата и обратно -международните фирми нямат необходимата информация за нашите предприятия и развитието на икономическата реформа и законодателната база у нас. Освен с помощта на J. V. , разширяване на пазарните позиции се постига и чрез съвместно предприемачество и преки инвестиции:
Съвместното предприемачество. Това е метод за навлизане на чужд пазар чрез обединяването с чужди фирми за производството и реализацията на даден продукт/услуга.
Преки инвестиции.
Навлизане на чужд пазар се постига и чрез преките инвестиции, развивайки монтажна база и производство на компоненти в страната или маркетингови средства и инструменти. Ако фирмата има богат опит и възможности за експорт и ако чуждия пазар е достатъчно голям, производственият капацитет в нашата страна предлага много предимства. Местните фирми имат по-ниски разходи за труд, както и стимули за чуждестранни инвестиции от правителството, фрахтови улеснения и други, водещи до икономии. Чуждата фирма може да получи по-добър имидж в нашата страна, тъй като тя създава работни места. J. V. се различава от директния износ по това, че компанията се кооперира с даден партньор, за да продава в чужбина, като използва съответните канали за реализация на този чужд партньор. От преките инвестиции се различава по това, че се създава асоциация с чужда фирма в нашата страна.
Създаване на смесено предприятие(Joint Venture) в България според изискванията на ЕС.
Смесено предприятие е това, чийто капитал се държи от двама или повече съдружници:
а)
а) смесеното предприятие да се счита за такова от законодателството на съответните страни;
б) поне един от съдружниците да е от страните на ЕС;
в) поне един от съдружниците да е от България;
г) 51% от капитала да се държи от съдружника или съдружниците от ЕС и 49% от страна на българската фирма.
Агенция НЕСТ следи за изпълнението и реализацията на проекта в неговите фази:
-
предварително - проучвателна,
- консултантска,
- проектно договорна и
- техническа реализация на проекта.
 

На горе