Начало Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти(ЕП) с НЕСТ
  Европроект ЕП с Associon NEST
  Европроект ЕП със Subventionsberater DE
  Европроект ЕП с CITEX
  Европроект ЕП със SHARE-K
Еврофондове и "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Партньори от EС
България по пътя към Европа - Bulgarien auf dem Weg zum Partner in Europa
Съвместен проект на Верена Щис и инж. икономист Виктор Поляков

Eine bulgarisch - deutsche Kooperation
von
Dipl. Ing. Ok. Victor Poljakov und Verena Stiess

Eвропейската комисия подпомага сътрудничеството с български общини
Финансово подпомагане на граждански движения, конференции и семинари в рамките на програма за партньорство на градовете в Европейския съюз
Доколко може България да участва в насърчаващите програми на Европейския съюз?
Българското правителство в момента е в конкретни преговори по присъединяването ни с Европейската комисия. В края на годината Европейската комисия ще провери, дали България е изпълнила критериите за членство. Ако се стигне до положителен резултат, преговорите ще да приключат след това в кратък срок.
Въпреки, че България все още няма официално членство в ЕС, пред нея стои на разположение спогодбата за участие в програми за партньорство между градовете, Европейската Комисия и България.
Вносителите на тези проекти са от 25-те членки на ЕС и те са неограничени
Влизането в насърчаващите програми за градовете на Европейския съюз на граждани, инициативи, обединения, асоциации, институции и фирми на общинско ниво може да послужи като прелюдия, за вход в машината за субсидиране от ЕС поради факта, че кандидатстването за средства и изпълнението на проекта е относително лесно.
Общините провеждат външната политика !
ЕС- субсидии за международно сътрудничество между общините !

За повечето общински политици външната политика не е приоритетна задача която да спада към техните задължения. Според § 34 на Германската конституция действително този монопол е даден на федералното правителство. Конституционният съд на ФРГ чрез различни свой оценки към общините им дава компетентност за външно-политическа дейност, ако тази дейност е в полза на обществения живот на общината. По този начин градовете и общините могат самостоятелно да влизат в международни обединения и да основават Европейско партньорство и да провеждат самостоятелно транс национални проекти във всички области на политиката. Наред с помощта за развитие на Общините, основаването и поддържането на партньорство на градско и общинско ниво е най-разпространената форма на общинска международна дейност. От 1993 година Европейската комисия насърчава основаването и интензивирането на партньорството между градовете и общините. Поради каква причина се насърчава външната политика от Европейската комисия?
Партньорство между градовете и съвместна дейност е имало винаги. След Втората световна война с помощта на Общините и съвместно с противниците на войната се направи опит да се вмени на общините процеса на помирение, където като пример може да се покаже многобройните побратимявания на немско-френските градове.
През 70 те години възникна многобройно партньорство и в градовете в социалистическите страни, инициирани от ангажирани пацифисти и независими от вътрешно немските отношения (ФРГ- ГДР).
От началото на 80-те години датира и засиленото партньорство към “3-тия свят” в чиито рамки се извършиха конкретни проекти за помощ и развитие. Тази общинска помощ за развитие не е лесна за прокарване в Общинския съвет. Общата сума на дръзналите да направят тази крачка за партньорство по линията Север-Юг, по цяла Европа са около 2.500 общини.
Програмата за партньорство на градовете се основава на основната идея - общините от различните страни на Европа да бъдат мотивирани за размяна на мнения по различни теми касаещи живота на общините в Европа. За да бъде получена обаче финансова подкрепа от фондовете за партньорство на градовете, днес не е достатъчно само да възникват или да се задълбочават такива партньорства, а ползвателите на тези помощи се задължават “Европа” да бъде представена на общинско ниво пред гражданите им. Почти половината от всички директиви на ЕС имат своето приложение на общинско ниво.

Колко голяма може да е помощта ?
Постъпката за средства в рамките на програмата за сътрудничество между градовете, в сравнение с иновативния управленско технически и разход на време за аналогични други програми на Европейския съюз е сравнително лесно начинание. Респективно субсидиите са съответно по-ниски.
В момента само 5 % от молбите за субсидии се връщат поради формални причини, делът на получилите субсидия е средно висок.
Годишно се подават между 2 500 – 3 000 молби. През 2004 Европейската комисия съфинансирала 1 400 партньорства на градовете с 12 милиона Евро. За годините 1990 – 1998 бяха приети 75 % от молбите. По това време 42 % от немските общини участвуваха в тази програма.

Фондовете по патньорство на градовете до момента се използват само от големи немски, френски и италиански градове. Общини с по-малко от 5 000 жители и общини от новите страни членки от Малта, Люксембург, Дания или Холандия до момента не са взимали участие в програмата, нито като организирани искатели, нито като участници. Генералната дирекция “Образование и култура” на Европейската комисия желае, това състояние да бъде променено в бъдеще.
Кога един заявител има най-добри шансове да получи одобрение?
Съгласно изказването на Генералната дирекция “Образование и култура” на Европейската комисия заявителите през месеците януари до март и ноември до декември имат най добри шансове за одобрение на подадените молби за средства, тъй като по това време постъпват най-малко молби.

Какви цели преследва програмата за партньорство на градовете ?
В рамките на годишния преглед на програмата излиза листовка с указания, респективно ръководство за молител, в която се публикуват за идващата година валидните тенденции за субсидии (напр. тема ЕВРО), приоритети и изключващи критерии.
Проекти на малките общини или на такива които включват участието на младежта и жените се фаворизират от Европейската комисия По принцип става дума за тенденцията за субсидиране на проекти за партньорство на общините от Средна- и Източна Европа, с участието на малки общини с по-малко от 5 000 жители в отдалечените и структурно слаби региони в отдалечени едни от други общини, които да момента не са се възползвали или много малко от програмите за партньорство на градовете.
Какви типове проекти се подпомагат ?
По принцип могат да бъдат субсидирани граждански движения, както и конференции и семинари по значими европейски теми (като например - бъдещето на ЕС, разширението, гражданство в Евро съюза, европейски институции, европейски социален модел, равен шанс, основни права, борба против расизма и ксенофобията, защита на околната среда, подвижност(мобилността) на младите хора в Европа многоезичност, общо и професионално образование, местни(локални) икономически субсидии, мястото на инвалидите в обществото, транс националност, възпитание чрез спорта, новите информационни и комуникационни технологии, ЕВРО-то, европейската култура, европейската трудова стратегия, както и всички останали теми, които са от значение и могат да се проведат в рамките и в сферата на компетенциите и информационните кампании на ЕС и в рамките на съществуващите или нови програми за партньорство на градовете). Предпочитанията на Европейската комисия са насочени особено към граждански движения, ако мероприятието би довело до подготовката и завършека на ново партньорство на градовете в области в които до момента такива не е имало и географското отстояние между общините партньори е възможно най-голямо. Общините партньори да са с население по-малко от 5.000 жители.

Какво не се подпомага ?
В никакъв случай не се подпомага така наречения скрит “Кметски туризъм” който изсмуква хонорарите за двустранни гощавки. Но също така и за установяване на примамливи чисто икономическо-политически контакти в общините на така наречените страни с евтина работна ръка.
Не могат да се субсидират например граждански срещи, които имат предимно туристическа, фолклорна, търговска или спортна цел, между общините на една и съща страна и без участието на община членка на ЕС или неин участник предимно избран представител, общински сътрудник от градовете и общините.
Не могат да се субсидират мероприятия с по-малко от 20 участника и без участието на педагогически лектор, с търговска цел или със съдържание не подлежащо на субсидиране.

Колко е финансовата помощ ?
По предварителна преценка за съфинансиране на проекти през 2005 година са отделени и са на разположение суми от 10 милиона Евро. Общият обем на субсидиите за 2004 година бе на стойност 12 милиона Евро. Сумата за субсидия бе раздадена във формата на много малки субсидии. За субсидиране са транспортните разходи, като транспортните средства, застраховките, храната, квартирните, организационните и управленски разходи, като разходи за наем, посещения, храна, квартира, преводи и информационни материали. Общо взето субсидиите се отпускат при гражданските срещи според броя на участниците(гостите) и броя на дните на срещата. Разходи за екскурзии се заплащат например с обща сума от по 0,25 Евро на км/участник. Общата сума трябва да бъде най-малко 2.000 Евро. На голямата субсидия при граждански срещи е на стойност 20.000 Евро, а за програми за партньорство на градовете за семинари и конференции до 50.000 Евро.
При конференции с европейско значение на темите Европейската Комисия може да съфинансира проекта с повече от 50 %.

Кога се обявяват субсидиите?
От 2002 г следва обявяването еднократно в годината на дата за подаване на предложения за проекти за следващата година. В тази обява в зависимост от началото на проекта се определят различните срокове за подаване молби за субсидии.
Ранни обяви:
Служебно издание на ЕС <C 220/06> от 17.09.2002
Служебно издание на ЕС <C 283/21> от 26.11.2003

Открити обяви:
Служебно издание на ЕС <C 259/19> от 21.10.2004
Кой може да подаде молба?
Молител и участник могат да бъдат градовете и общините, Обединенията на областните професионални сдружения, асоциации и Обединения от общини от <страните членки на ЕС>. А също така и страни извън ЕС в рамките на програма за партньорство на градовете, когато съществува спогодба между Европейската комисия и съответната страна, за участие в програмата за субсидиране.

Какво трябва да се има в предвид при подаване на молбата ?
По принцип подаването на молба за субсидия трябва да се извършва от Общинската управа на страната домакин (под ръководството на Културната служба и съответния ЕС-референт/службата за международни отношения). Молбите за конференции и семинари могат да се подават от окръзите или асоциациите, респ. Обединенията на асоциациите.
Молбите следва да се изпращат в два екземпляра – оригинал и нотариално заверено копие с препоръчано писмо до Европейската комисия Молби изпратени по факс или E- mail не се приемат като достатъчни и се отхвърлят по формални съображения.
Молбите за партньорство на градовете могат да бъдат предадени и лично или чрез куриер в секретариата на Европейската комисия.
За спазване на датата за приемане на молбата се счита датата на пощенското клеймо, респ. датата на разписката за доставка.


Къде се подава молбата ?
Молба се подава на адрес:
Europaische Kommission
GD Bildung und Kultur
Abt. Stadtepartnerschaften / VM-2 4/35
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussel
Belgien
Tel.: 00 32 2/295 26 85 (von 9.30 - 12.30 Uhr)
Fax: 00 32 2/296 23 89
E-Mail: Jumelages@cec.eu.int

Какво е правното основание?
До момента не съществува действащо правно основание за програма за партньорство на градовете. В тази връзка се появи на 26.11.2003 следното съобщение на Европейската комисия към молителя.
“Последното обръщение на програмата се извърши с уговорката на постановление на комисията, което даде юридическата основа за финансиране на мероприятията и постанови преходни постановления на Европейската комисия, които дават възможност за усвояване на средствата до приемането на окончателно решение което да не противоречи на дадените молби.
В следствие на постановление на новия ред на Съвета през 2002 г и поради това регулиращо въведение на на новата структура на бюджета на ЕС за 2004 година можаха да бъдат определени субсидии за общините, които до момента поради употребата им в бюджета не можаха да бъдат усвоени, от 2004 г. само поради формална правна основа могат да бъдат усвоени. Комисията представи съвместно с предварителния проект за Бюджет 2004 г и предложение за решение за програмата за действие на Евросъюза за насърчаване на едно активно европейско гражданство, което трябва да се приеме от Съвета на Европа. Това предложение за постановление се намира в момента в Парламента и Съвета на Европа. За да може след издаването на правната основа(или на преходна разпоредба) процедурите за избор на предложения и за разпределение на субсидиите и тяхното възможно най-бързо придвижване, преждевременно беше обнародвано предложението за 2004 г. взимайки в предвид все още съществуващата неяснота от своевременния завършек на процеса за постановяване на правните основания, Комисията се задължи в това обнародване да не прави други стъпки. В частност става дума за обнародването на Комисията на това настояване за предаването на предложенията, да не се поема никакъв правен и финансов ангажимент в случай, че правната основа (или преходната разпоредба) не се приеме навреме или във вече приетата правна основа (или преходна разпоредба) се отличава значително от дадената молба за предаване на предложенията и в последствие приетите разпореждания.

Какво трябва да се има още в предвид ?
Трябва да се има в предвид, че програмата за партньорство на градовете е само спомагателна програма спрямо специалните насърчителни програми на ЕС като например програмите: КУЛТУРА 2000, Европейска доброволна служба, МЛАДЕЖТА ЗА ЕВРОПА, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES и МЛАДЕЖ.
Информирайте се предварително дали Вашата молба или Вашето начинанание евентуално попада в рамките на една от тези специализирани програми за субсидиране от ЕС.
Общините или подобни институции от трети държави могат да бъдат участници в един проект за партньорство на градовете (като например участници в конференции), но те не се субсидират от Европейската комисия. Така би изглеждала една договорна декларация на намеренията за съвместна дейност между една немска и българска община:
"За интензивиране на връзките възникнали чрез граждански ангажименти сключват община XX
и община YY
следния договор:
За партньорство и съвместна работа. С убеждението, че чрез партньорските взаимоотношения между гражданите и организациите и за по-добро разбирателство и системно преминаване към опазване на мира и същевременно чрез едно трайно разбирателство между отделните нации и като стъпка за осъществяването на Обединена Европа се договори следното:
В рамките на своята компетентност и възможности двата града си поставят следните цели:
Размяна на опит в областта на социалната дейност, политика и работа.
Размяна на опит в областта на закрилата на децата и младежта Размяна на младежи, Взаимно икономическо подпомагане, Равнопоставеност на жената и мъжа Трансфер на знания за Европейската стратегия по заетостта Размяна на методите по изпълнение на наказанията
и т.н.
Двата града се задължават да подпомагат финансово, съответващите активности и срещи- доколкото им е възможно.
Съответните активности и срещи ще бъдат договаряни от общинските администрации.
За подходящите мероприятия следва своевременно взаимно информиране.
Чрез обръщения в публикации, и при мероприятията чрез поставянето на обществени места трябва да бъде изразена волята за съвместна работа на двата града."

Проектен пример 1
Какво можем да научим от социалната работа в Швеция?
Размяна на опит с шведски общини - партньори
В северния край на областта Мекленбург-Форпромен се намира градчето Волгаст със своите 13 747 жители. Географското му положение доведе в последните години до завързването на лични контакти с три шведски общини, които станаха междувременно и градове партньори с Волгаст. С един от градовете партньор, Зьолвесборг, бе решено да бъде разменен опита в социалната дейност. На 13.05 до 16.05.2003 се проведе семинар на тема “Социалната дейност в Швеция и Германия в аспекта на структурните промени на пазара за работна ръка”, в който взеха участие 9 шведски и 15 немски социални работници.
Срещата бе 50 % съфинансирана в рамките на програмата за партньорство на градовете от Европейската комисия. Субсидията се равняваше на 5.785 Евро. Останалите 50% бяха финансирани от спонскорски дарения на Спестовната каса във Форпромен, едно инжинерно бюро за строителство и една друга банка.
През двата семинарни дни бяха показани общите и отличаващите неща в работата в социалната сфера в Швеция и Германия и в частност в градовете Зьолвесборг и Волгаст. Същевременно бяха представени на участниците различни проекти от Зьолвесборг и Волгаст.
Многобройните и конкретни въпроси по отделните проекти показаха големия интерес към тях, а също така и деловата компетентност на участниците. Още след кратко време участниците можаха да разберат разликата и значението на социалната работа в Зьолвесборг и Волгаст. Тези различни значения на социалната дейност бяха обосновани и от социалната система в двете страни. Въпреки че шведския социален закон е само рамков закон, които управлява дейността, но същевременно поставя индивидуалната помощ на преден план. От страна на шведските гости бе показан високия социален ангажимент на фирмите в техния град, чрез което всичко функционира по-лесно.
Бяха направени паралели за социалната работа в Зьолвестборг и Волгаст. Проблемите и целите често са едни и същи но подхода и начина на решаване на проблемите са различни.
Целта на този семинар бе изработването на съвместен проект на двата града участници. Това доведе до необходимостта от посещения в отговор на визитата в в Зьолвестборг, за задълбочаване и активиране на предложените проекти.
Срещата премина много положително и участниците осъзнаха високата отговорност и особено помощта за младите хора, които трябва да се върнат към “нормалния начин на живот” с множество по-големи шансове за навлизане в пазара на труда.
Изказвания на участниците като “в социалното работят хора с призвание” или “човешкото се изгубва” показват и емоционалната страна на участниците.
По-пълна информация ще получите от
Frau Hamerling
Amt fur Jugend und Soziales
Burgstra?e 6
17438 Wolgast
Telefon (0 38 36) 25 11 24
Проектен пример 2
Как общините могат да се научат да спестяват?
По нататъшно образование в областта на "Новият общински Финансов менаджмент"
Допишевият общински бюджет – е проект модел, в които бяха включени седем общини от провинция Северен Рейн-Вестфалия, като Брюл, Дортмунд, Дюселдорф, околия Гютерсло, Хиденхаузен, Моерс и Мюнстер, се състоя със съдействието на Вътрешното министерство на Северен Рейн Вестфалия и консултантската фирма Мумерт Консултинг АД, която изработи, представи и успешно изпробва през 2003 г. така наречената концепция “Нов общински финансов менаджмент"(NKF).
Въз основа на участието си в този проект модел, град Хиденхаузен от Региона Източна Вестфалия/Липе със своите 21 039 жители получи шанса да размени опита с програмата за партньорство на градовете.
Град Хиденхаузен представи през 2003 г. своя бюджет. В рамките на този проект модел и съставения общински бюджет за периода 1999 до 2003 беше изработен и изпробван модела на “Новия общински финансов менаджмент"(NKF). На тази тема се проведе през 2003 семинар с 20 участника от програмата за партньорство на градовете, където бяха разменени мнения и опита за “Нов общински финансов менаджмент"(NKF) и в други региони на ЕС.
Този семинар, който се счита за малък проект от многото инициативи на “Нов общински финансов менаджмент"(NKF) и бе субсидиран от програмата за партньорство между градовете с 2 762 Eвро.
Подробна информация може да получите от
Ulrich Rolfsmeyer
Rathausstr. 1
32120 Hiddenhausen
Telefon: (05221) 964-338
Telefax: (05221) 964-485
E-mail: u.rolfsmeyer@hiddenhausen.de
http://www.hiddenhausen.de
Как се организират останалите проекти за партньорство с общините?
От години съществува партньорството между големите градове Нюрнберг ("Градът на човешките права") и Анталия намираща се на турското западно крайбрежие. Като подарък Анталия получи две комплектни трамвайни мотриси.
През 2002 година Европейската Комисия субсидира с 5.449,50 Евро мероприятие на общината Ахберг(с 1 447 жители) в провинция Баден Вюртемберг, и френския побратимен град Сант Генис де фонтан, в което участваха 162 души.
Град Бремен организира в Данциг младежки конгрес на тема:
“Бъдещето на Европа”, с дискусии и семинари.
Баварската община Бабенхаузен през 2002 г., с 5.500 жители организира мероприятие субсидирано от ЕС, на което взеха участие 200 души, с две френски партньорски общини от областта Pays de la Loire(Аргентре с 2.700 жители и Ловиг с 800 жители). Съфинансирането на този проект бе с 12.635 Евро.
Град Нюрнберг организира размяна на два класа от основното училище със своя град партньор Прага. Съдържанието на програмата включваше игри, излети, посещение на музикални прояви и други.
Град Еслинген от провинция Баден-Вюртемберг получи субсидия за своето мероприятие по партньорство в рамките на ПЛАН 21 (Agenda 21) на стойност от 9.452 Eвро. Семинарът на който участвуваха 34 души бе на тема "Местен План 21 в рамките на Европейския диалог".
От август 1982 съществува общинско партньорство между баварската община Виндберг намираща се на германската източна външна граница (1.019 жители) и френската община Абос. През 2003 година бе организирана от общините конференция с участието на 62 участника, на тема “Шанс произлизащ от разширяването на Европа”. Мероприятието бе субсидирано със сумата от 12.066 Евро.
© Верена Щис <Verena Stiess>
www.subventionsberater.de


На горе