EC Project of The Association Of Economic Development Of The Commercial, Business And Industrial Enterprises in Bulgaria
Home Home
Home
Back
MUNICIPALITY HASKOVO
   

Хасково е общински и областен център. Община Хасково е с територия около 740 км2, а цялата област обхваща територия от 5543км2. Община Хасково включва град Хасково и още 36 населени места. В Хасковска област се намират още 10 други общини – Димитровград, Свиленград, Любимец, Харманли, Симеоновград, Минерални бани, Стамболово, Ивайловград, Маджарово и Тополовград.

По най-нови данни /2004г./ населението на общината наброява 104 692 жители, от които близо 82% живеят в гр.Хасково. Четири са по-големите села в общината (с население над 1000 души): Узунджово, Малево, Войводово и Криво поле. Тя е най-гъсто населената община в областта.

MUNICIPALITY HASKOVO

Message from the Mayor  
Georgi Ivanov,  Mayor of Haskovo Municipality
We hope that we have created a site to make navigating through city services easier and more convenient for you, our citizens and visitors. We are proud to offer you online city forms, directories and updated tourism information for our region.

For our business partners, we hope you will find the information in the Investor section helpful. The region offers numerous possibilities for the development of new projects, services and manufacturing initiatives. As a municipality, we are committed to working with you to help realize the potential of your investment, and we welcome new business partners, investors and friends.

I hope you enjoy our site, and we look forward to your comments.

Georgi Ivanov Ivanov
Mayor of Haskovo Municipality


 
Региона се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културен обмен. Хасково заема ключово място в областта, тъй като през него минава най-бързия и пряк път, свързващ Европа и Близкия Изток.
Структурата на транспортната система в Хасковски регион е изградена от въздушен, сухопътен и достъпен морски транспорт. На територията на района се кръстосват два от най-важните за България транс-континентални пътища. Първият е от Западна за Централна Европа, минаващ през София-Пловдив-Свиленград за Истанбул, близкия Изток, Азия и Северна Африка. Вторият е от Северна Европа през Русе-Горна Оряховица-Хасково за Средиземноморието. Високата транспортна съоръженост на региона се определя от наличието на множеството транспортни връзки свързващи България с целия свят. На територията на регион Хасково съществува пълно покритие на националната пътна и ЖП мрежа.
През град Хасково минават четири международни транспортни коридора, а именно 4, 8, 9, и 10 коридор. Транспортният коридор “Европа-Азия” включва първокласният път Е-80 и магистралната ЖП линия Е-70С.
В близост до гр.Хасково се намира летище с 15 – километрова писта, което към този момент е със закрити авиолинии.
Възможностите за ползване на морски транспорт са Черно море и Средиземно море, които се намират на 2 часа път с лек автомобил.
Пътната мрежа на община Хасково е с дължина 238,57 км, които не включват автомагистрали и второкласни пътища. Тя е изградена от 30,12% първокласни пътища, 19,26% третокласни пътища и 50,61% четвъртокласни пътища. Градският транспорт има 11 автобусни и 4 тролейбусни линии. Ежедневно се движат автобуси към всички населени места на територията на областта. Изградени са удобни връзки с всички по-големи градове в страната.
 
     
 
     
 
     
Съобщителната система се осъществява основно от Българската Телекомуникационна Компания. Съществуват регистрирани цифрова и аналогова системи за национална и международна телефонна връзка. Във всяко населено място от региона има пощенска станция. Регионът разполага с пълна възможност за мобилни телефонни връзки, чрез компаниите “Мобиком”, “Мобил Тел” и “Глобъл”.
Телекомуникационните услуги в общините подобриха качеството си чрез цифровизацията на услугите. Осигурен е качествен достъп до Интернет.
Водоснабдяването и канализацията в региона се осъществява от ВиК дружество, което е държавно и е под егидата на МРРБ. Територията на общинаХасково разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. В северната индустриална зона на гр. Хасково е изградена пречиствателна станция за отпадни води, която се стопанисва от фирмата “Каменица” АД.
Електроснабдяването в региона се извършва от ТЕЦ “Марица”-3 – Димитровград и “Електроснабдяване”-Хасково, клон НЕК. Изграден е електропровод с мощност 110 kV от подстанция Узунджово до подстанция Хасково. Предстои ускорено модернизиране на кабелната мрежа 20 kV в гр. Хасково. В общината преобладава натриево осветеление, въведени са и компактни луминисцентни лампи, които са по-икономични и екологични.
Образователната мрежа в общината е изградена от:
• 35 детски градини, в т.ч. 32 целодневни; 3 ОДЗ и 1 седмична детска градина.
• 3 начални училища
• 5 средни училища
• 7 професионални гимназии, профилирани в областите текстил, дървообработване, обществено хранене, механизация на селското стопнаство, икономика.
• 6 специализирани училища и домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи
Висшето образование в град Хасково е представено от:
• Център за изнесено обучение към УНСС
• Медицински колеж към “Тракийски Университет” – гр. Стара Загора
• Иком Интелект – Българо-американски колеж по икономика и мениджмънт, акредитиран център на Cook’s Institute за Европа, USA
Най близки големи населени места - Пловдив, Стара Загора, Бургас, Кърджали, Смолян, Турска и гръцка граница – 80 км
Икономическа среда
Отрасловата структура на икономиката в община Хасково е разнообразна и се състои от български и международни фирми с различна големина. Тези фирми реализират своята продукция както на чуждестранни, така и на местни пазари. Профилът на местния пазар разкрива разнообразието и интересните характеристика на бизнеса в региона.
В община Хасково 90% от фирмите, които работят на нейна територия са от типа малки под 5-има служители. Сферите им на дейност са главно услугите, транспорта, търговията, хранително-вкусовата промишленост, шивашката промишленост и др. Съществуват средни и големи фирми с над 50 служители. Те се занимават най-вече с производство на вина, пиво, тютюн и имат най-голям относителен дял в икономиката на района.
Преработващата промишленост в региона е многоотраслова. Хасково е утвърден център на българското машиностроене за хранително-вкусовата промишленост. Известни в страната машиностроителни фирми, носителки на награди от националн и международни изложби и панаири са: “Донидо”, “ПИМ”, “Родина”, “Ерато”.
В шивашкото и трикотажното производство е налице голяма конкуренция между множеството частни фирми, които произвеждат и предлагат на пазара продукция с добро качество и с конкурентни цени. Фирма “Свила” АД е една от малкото в страната, които произвеждат продукция от 100% естествена коприна.
В областта на хлебопроизводството, месопреработвателната и млечната промишленост работят множество частни фирми, със сравнително модерно технологично оборудване, които произвеждат разнообразна по асортимент продукция.
Консервната промишленост е традиционен подотрасъл за община Хасково. Това се обуславя от изградената добра материално-техническа база и високото качество на произвежданите плодове и зеленчуци.
 
     
На територията на общината отскоро функционира и селскостопанска борса “Марица” за търговия с плодове и зеленчуци.
Основните стопански структури с чуждестранно участие са “НЕОХИМ” АД – основен производител на химически торове, индустриални химикали и газове. Фирмата развива научно-изследователска и инженерингова дейност.
“Даймон България” АД – тютюнева промишленост собственост на американската компания Dimon ltd; “Каменица” АД – пивоварна индустрия. Собственост на компанията Interbrew; “Вулкан” АД – циментова индустрия. Собственост на Italcemente grup-Bulgaria.
Селското стопанство е основното предимство на община Хасково. Област Хасково разполага с голямо количество плодородна, неипзползвана земя, както и с изключително благоприятни почвено-климатични условия за развитие на растениевъдството. Средиземноморският климат и наличието на водни ресурси в общината, са естествени предпоставки за развитие на зеленчукопроизводството /краставици, домати, пипер/ и овощарството /ябълки, череши, круши/. Разпространена и традиционно отглеждана техническа култура в общината е тютюнът.
Налице са и благоприятни климатични условия за създаване на лозови масиви, които са ценна суровинна база за развитие на винопроизводството в общината. Град Хасково е един от традиционните винарски центрове в страната.
Животновъдството в Хасковска област е изключително съсредоточено в частния сектор и се характеризира с висок относителен дял на дребните стопанства. В региона има отлични условия за развитие на млечното и месодайно говедовъдство, овцевъдството и птицевъдството. Овцете се отглеждат главно за месопроизводство, млекопроизводство и производство на вълна. Край град Хасково се намира голям птицекомбинат. В момента се създават нови животновъдни ферми.
Голям е процента на хората занимаващи се с пчеларство. На територията на региона има повече от 9319 пчелни кошери.
Селското стопанство е значително икономическо предимство на региона, което има потенциал за постигане на още по-голям растеж. В момента се използва само част от обработваемата земя, чиято ефективна експлоатация ще доведе до нарастване на добивите, до увеличаване на производството на хранителни продукти и растеж в икономиката. Безспорно този сектор на местната икономика се очертава като най-привлекателната перспектива за развитие на региона в бъдеще.
Основни индустрии в общината:
• Промишленост
• Производство на машинни части
• Мебелна промишленост
• Тютюнева промишленост
• Хранително-вкусова промишленост
• Винопроизводство
• Шивашка промишленост
Туризъм, природни забележителности, паметници на културата
Туризмът е една атрактивна страна от живота в Хасково. Градът непрестанно привлича туристи със своите забележителности и местоположение. Трябва да се подчертае, че специфичната архитектура е също една от атракциите на общината. Съхранени са много от улиците в ориенталски стил, което навява спомени за живота от миналия век. Като допълнение, запазената стара градска част ще Ви очарова с Възрожденската си архитектура. В центъра на Хасково се намира най-старата джамия в страната, която ежедневно привлича многобройни туристи. Освен тези най-важни забележителности, в града има много старинни къщи и обществени сгради, обявени за паметници на културата, които съхраняват неповторимия дух на хасковската история.
От Хасково туристите много лесно могат да стигнат до световно известната винарска изба в с.Стамболово /на 24 км от Хасково/, минералните извори в с.Минерални бани /на 17 км/, най-големият пазар за промишлени стоки в страната в гр.Димитровград /на 16 км/ или природозащитният център “Източни Родопи” в гр.Маджарово /на 60 км/. Намиращи се в непосредствена близост до Хасково, тези места предоставят възможност за приятни пътувания и забавление в региона.
 
     
По отношение на културата Хасково отговаря на потребностите на всеки. Любителите на театралното изкуство имат възможност да посетят обновеният драматичен театър “Иван Димов”. За тези, които се интересуват от миналото на региона, Исторически музей – Хасково, предлага уникалната си колекция от старинни експонати. Важни културни центрове са читалище “Заря” и Регионална библиотека “Христо Смирненски”. Множеството арт галерии са наслада за ценителите, а за тези които обичат музика, виртуозните изпълнения на Симфоничен оркестър – Хасково, фолклорните ансамбли и многобройните хорове са истинско удоволствие.
Освен тази богата гама от културни изяви, общината е съумяла да съхрани традициите и ежегодно провежда различни фестивали, като литературните дни “Южна пролет”, музикалните дни “Недялка Симеонова” и деня на Хасково – осми септември.
 
     
 
Що се касае до спорта, Хасково също предлага неограничени възможности за всички възрасти и интереси – хандбал, баскетбол, тенис, карате, скуош, спортни танци, футбол и много други. В живописния парк “Кенана” се намира един от най-добрите тенис комплекси в страната, който ежегодно е домакин на множество спортни прояви. За тези които обичат природата и не спортуват активно, градът предлага добри условия за пикник, колоездене и разходки в добре поддържаните паркове “Ямача” и “Кенана”.
Монументът на Света Богородица в рекордите на Гинес
Монументът “Св. Богородица” е вписан в книгата с рекордите на Гинес за 2004 година. Община Хасково кандидатства за световен рекорд и получи положителен отговор и сертификат за номиниране в раздел “Религия“. Размерите на паметника са: височина 32,8м., дължина на статуята 15 м. и тегло 80 тона. Той бе открит през 2003г., на 8 септември – Ден на Хасково.
Построяването му бе финансирано със средства, дарени от цялата хасковска общественост. Автори на статуята са скулпторите Петьо Александров, Никола Стоянов и колектив.
Божията Майка се счита за покровителка на града. Рождество на Пресвета Богородица се е почитал като един от най-големите празници в новата история на хилядолетния град. Данни за организираните тържества в чест на Девата датират от 1896 г. Първите стъпки в изграждане на съвременно Хасково, веднага след Освобождението, са свързани с построяването на обществени символи, свързани с отдаване почит на Св. Богородица – първата църква, която носи името й и която е станала люлка на първото училище и читалище в града.
Рождество на Пресвета Богородица – осми септември, е възстановен като празник на гр. Хасково през 1993 г. с решение на
Общинския съвет
Съвременно Хасково се развива и носи своя неповторима архитектурна атмосфера. Статуята на Св. Богородица е един обединяващ символ, който е събрал в себе си традицията на християнските добродетели, върху които се гради бъдещето. Тя се превърна в един от елементите за идентичност на града.
Конкурентни предимства на община Хасково
• Бърз и лесен достъп до Азиатските и Средноизточните пазари;
• Близко разположение до границите с Турция и Гърция /80км./;
• Съвременна инфраструктура, свързана с главните европейски пътища Е-80 и Е-85;
• Развити хранително-вкусова промишленост, производството на вино, бира и тютюневи изделия, текстилна промишленост;
• Ориентационна програма за инвеститори, разработена от общината;
• Насърчителна програма за инвеститори, включваща отстъпки от общинските наеми и планиране на индустриалните зони.
ПРИОРИТЕТИ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Община Хасково е единствената на територията на областта, която съгласно Наредбата за определяне на районите за целенасочено въздействие, е определена като район за развитие. Ето защо, и бъдещото и развитие е свързано главно със създаване на условия за икономическо оживление. В тази насока особено важни са усилията на всички институции за насърчаване на стартиращото предприемачество и стимулиране развитието на сектора Малки и средни предприятия.
Бъдещото развитие на общината е свързано и с пълноценното използване на природно-климатичните дадености в сферата на селското стопанство – полагане на усилия за развитие на перспективни пазарно ориентирани селскостопански производства, създаване на консултански земеделски центрове и др.
Историческите дадености и богатата култура на региона, в съчетание с добре развитата транспортна и туристическа инфраструктура, са благоприятен фактор за развитие на туризма. Ценен принос в това отношение имат и изградените от общината партньорски взаимоотношения с градове от САЩ, Гърция, Турция, Италия, Англия, Китай, Югославия, Беларус.


 
Contact information:  
Department "Projects, European Integration
and International Relations"
 
Municipality of Haskovo  
BG-6300 Haskovo  
1, sq., Obshtinski  
Mayor  
Phone: +359 (0) 38 603 300;  
Fax: +359 (0) 38 66 41 10  
E-Mail: municipality@haskovo.bg  
Internet: www.haskovo.bg; www.invest.bg